Palacio-real – Tx. Hương Thủy, Vietnam

World » Vietnam » Thua Thien Hue » tx. Hương Thủy

palacio-real

palacio-real Photo taken in Tx. Hương Thủy by phan phien. Uploaded on January 10, 2007.
Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.


Other photos in tx. Hương Thủy

Đường Làng Thanh Thủy Chánh Sân bay Phú Bài Đình Làng Thanh Thủy Chánh Đình Làng Thanh Thủy Chánh Cầu ngói Thanh Toàn Thôn Thanh Toàn-Phú Vang Thôn Lơi Nông Đường Làng Thanh Thủy Chánh Đường Làng Thanh Thủy Chánh Đường Làng Thanh Thủy Chánh Cầu Như Ý đi Phú Hồ Nhà Vườn Huế Nhà trưng bày lịch sử làng Thanh Toàn, Huế Sân bay Phú Bài Ngự Bình Đường Làng Thanh Thủy Chánh Cầu Lơi Nông đi đến Cầu Như Ý Sân bay Phú Bài Lang Khai Dinh Lang Khai Dinh